INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

Scintigrafické vyšetrenie

V prípade záujmu o scintigrafické vyšetrenie Vašich pacientov je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 • dvojmo vypísať Žiadanku o vyšetrenie rádiofarmakom(vzor žiadanky nájdete v sekcii Dokumenty). Žiadanka sa dá vypísať aj on-line (v tomto prípade je ale nutné kópiu vytlačiť, opečiatkovať a dať pacientovi, aby ju doniesol na vyšetrenie). Okrem všetkých potrebných údajov uveďte aj telefónny kontakt na pacienta, Váš telefónny kontakt, či e-mailovú adresu, skracuje to dobu objednania, ev. expedície výsledkov.
 • pacienta s vyplnenou žiadankou (alebo len vyplnenú žiadanku) odošlite na naše pracovisko, kde bude objednaný, ev. poučený o ďalšom postupe vyšetrenia,
 • v prípade akútneho vyšetrenia sú tieto realizovateľné po telefonickej konzultácii s lekárom pracoviska do niekoľko hodín,
 • kontraindikácie pri vyšetreniach nukleárnej medicíny takmer nie sú, všeobecne len gravidita a laktácia, vyšetrujeme všetky vekové kategórie pacientov,
 • dĺžka trvania samotného vyšetrenia je individuálna a závisí od druhu vyšetrenia,
 • v prípade, že pacient sa na vyšetrenie v stanovenom termíne nemôže dostaviť, žiadame Vás o telefonické zrušenie vyšetrenia v dostatočnom predstihu, cca 1 – 2 dni pred plánovaným vyšetrením. Ev. Vás žiadame,aby ste o tomto poučili Vašeho pacienta, aby tak urobil. Pre každého pacienta sú rádiofarmaka pripravované individuálne a ich nevyužitie znamená znehodnotenie pripravovanej dávky, ktorá by mohla by využitá pre iného pacienta.
 • vyšetrenia sú neinvazívne
 • všeobecným pravidlom vyšetrení v nukleárnej medicíne je zvýšený prísun tekutín, najmä po vyšetrení.

Ponuka vyšetrení

Rádioaktívny pertechnetát (99mTcO4) je vychytávaný v tyreoidálnom tkanive a miera jeho akumulácie približne 20 min. po aplikácii je priamo úmerná funkčnému stavu tyreoidálneho tkaniva a aktivite nátrium jodidových symportérov. Ide o funkčno- morfologické zobrazenie tkaniva štítnej žľazy. Posudzuje sa tvar, lokalizácia a veľkosť lalokov štítnej žľazy. Detekujú sa ložiská so zníženou akumuláciou rádiofarmaka – studené uzly (cysty, nádory) alebo ložiská so zvýšenou akumuláciou rádiofarmaka – horúce uzly (hyperfunkčné tkanivo – autonómny adenóm) alebo sa diagnostikuje ektopické tkanivo štítnej žľazy. Rádiofarmakum (99mTcO4 – ) sa aplikuje i.v., vyšetruje sa 15-20 min po aplikácii v ľahu na chrbte.

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: jednouzlová struma, polynodózna struma (pred operačným výkonom), dôkaz funkčnej autonómie štítnej žľazy (autonómny adenóm), diagnostika retrosternálnej strumy, diferenciálna diagnostika útvarov na krku alebo intratorakálnych, tyreoiditída, linguálna struma, dôkaz prítomnosti funkčného tkaniva štítnej žľazy na vylúčenie resp. potvrdenie kongenitálnej hypotyreózy

Metóda umožňuje zobraziť len zväčšené prištítne telieska (adenóm alebo hyperpláziu príštítnych teliesok, príp. karcinóm) aj v atypickej lokalizácii. Dostupné rádiofarmaka, ktoré sa kumulujú v tkanive prištítnych teliesok sa zároveň akumulujú aj v tkanive štítnej žľazy. Preto sa na našom pracovisku využíva dvojfázová scintigrafia. Dvojfázová scintigrafia je založená na poznatku, že 99mTc-MIBI/ Tetrofosmin sa rýchlejšie vyplavuje z tkaniva štítnej žľazy ako z hyperplastického tkaniva alebo adenómu prištítnych teliesok. Zhotovuje sa teda nahrávka v rozsahu 5-30min a potom o 2-3h po aplikácii rádiofarmaka. Obvykle pre presnejšiu diagnostiku dopĺňame aj scintigrafiu štítnej žľazy na porovnanie so scintigramom prištítnych teliesok. Rádiofarmaká (99mTcO4 , 99mTc-MIBI/ Tetrofosmin) sa aplikujú intravenózne, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, celkovo vyšetrenie trvá asi 3 h. Snímanie sa uskutočňuje v prednej a v dvoch predných šikmých projekciách pomocou pinhole kolimátora, v prípade potreby aj metódou SPECT/CT.

Rádiofarmakum: 99mTc-MIBI – methoxy-isobutyl-isonitril, 99mTc-Tetrofosmin (Myoview) – na scintigrafiu prištítnych teliesok

pertechnetát (99mTcO4) – na scintigrafiu štítnej žľazy

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: lokalizačná diagnostika (predoperačne) pri podozrení na adenóm prištítnych teliesok, prípadne karcinóm prištítnych teliesok, vysoké hodnoty parathormónu –hyperparatyreóz (primárna sekundárna, terciálna), diferenciálna diagnostika hyperkalcémie

Funkčné a morfologické vyšetrenie slinných žliaz založené na ich schopnosti vychytávať z krvného obehu 99mTcO4 , vychytávanie rádiofarmaka zodpovedá aktivite natrium jodidových symportérov. Vykonáva sa ako dynamická nahrávka, podľa potreby sa dopĺňajú statické nahrávky. Rádiofarmakum (99mTcO4) sa aplikuje i.v., vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína ihneď po aplikácii, trvá 40 min, v druhej polovici vyšetrenia sa perorálne podáva salivačný podnet (citrónová šťava). Hodnotí sa intenzita a symetria kumulácie rádiofarmaka v slinných žľazách a rýchlosť a intenzita reakcie na salivačný podnet.

Rádiofarmakum: 99mTcO4 – pertechnetát (technecistan sodný)

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: Sjögrenov syndróm, diagnostika funkčného stavu a drenáže slinných žliaz, zápaly, sialolitiáza, nádory, abscesy, cysty, lymfatická infiltrácia

Po perorálnom podaní tekutiny označenej rádiofarmakom 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová) hodnotíme poruchu motility, prípadnú retenciu a prítomnosť gastroezofageálneho refluxu.

Rádiofarmakum99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová)

Spôsob aplikácie: Pacient po uložení na vyšetrovacie lôžko má nastavený detektor na oblasť celého ezofagu a žalúdka. Pred prehltnutím označenej tekutiny sa zaháji rýchly dynamický záznam (0,2s/obrázok) pomocou gamakamery a následne pacient prehltne aktívnu tekutinu. Hodnotí sa rýchlosť a plynulosť prehĺtacieho aktu, prípadné poruchy motility, retencia. Pri vyšetrení gastroezofageálneho refluxu sa doplní objem žalúdka a následne sa sníma oblasť pažeráku dynamickým záznamom počas 30 minút (10s/obrázok). Pritom sa snažíme pomocou Valsalvovho manévra alebo zakašlaním zvýšiť vnútrobrušný tlak a tak vyvolať gastoezofageálny reflux.

Indikácie: dôkaz poruchy prehĺtacieho aktu pri rôznych patologických stavoch, kvantitatívne hodnotenie rýchlosti prechodu sústa potravy pažerákom, dôkaz gastroezofageálneho refluxu

Po perorálnom podaní stravy označenej rádiofarmakom 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová) hodnotíme poruchu motility a vyprázdňovaciu schopnosť žalúdka, kvantitatívne polčasom vyprázdňovania žalúdka. Vyšetrenie sa vykonáva hneď po podaní stravy 90 minútovým dynamickým záznamom a statickými minútovými snímaniami po 2, 3 a 4 hodinách od podania stravy. Pacient po uložení na vyšetrovacie lôžko má nastavený detektor na oblasť dolnej polovice ezofágu, žalúdok a oblasť čriev.

Rádiofarmakum: 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová)

Spôsob aplikácie – perorálne vo forme štandardizovaných raňajok

Indikácie: patologické stavy, ktoré môžu byť spojené s poruchou evakuácie žalúdka (diabetická neuropatia, stavy po resekcii žalúdka), sledovanie efektivity operácie pre obezitu pred a po liečbe

Príprava pacienta: Vyšetrenie sa vykonáva nalačno (8 hodín bez príjmu stravy), pacient pred vyšetrením nesmie fajčiť. Diabetici musia dostať pred podaním jedla dávku antidiabetík alebo inzulínu. Pri vyšetrení za účelom stanovenia diagnózy musí pacient vysadiť prípadnú liečbu, ktorá ovplyvňuje motilitu žalúdka. Pri hodnotení efektu liečby treba liečbu ponechať.

Poznámka: Pokrm na vyšetrenie vo forme štandardizovaných raňajok (2 vaječné bielka, biely chlieb a džem)

Detekcia lokalizácie a rozsahu krvácania predovšetkým z dolnej časti GITu, zobrazí sa krvácanie s intenzitou už 0,1-0,2 ml/min. Detekuje sa ložisko zvýšenej akumulácie značených erytrocytov v oblasti brucha, následná zmena polohy ložiska v dôsledku črevnej motility svedčí pre krvácanie do GITu. Vyšetrenie umožňuje dlhodobé niekoľkohodinové sledovanie pacienta, je vhodné aj pri intermitentnom krvácaní. Je možné doplniť nahrávku aj nasledujúci deň. Po odobratí krvi a označení erytrocytov pacienta sa značené autológne erytrocyty aplikujú i.v. Vyšetrenie sa začína ihneď po aplikácii, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie trvá 240 min. Pri negatívnom náleze na úvodnej dynamickej nahrávke sa realizujú ďalšie statické nahrávky cca každú hodinu, prípadne aj nasledujúci deň ráno. V prípade potreby sa vykonáva aj SPECT/CT nahrávka na určenie presnejšej anatomickej lokalizácie zdroja krvácania. Vyšetrenie má význam len vtedy, ak pacient aktuálne má prítomné známky gastrointestinálneho krvácania.

Rádiofarmakum: 99mTc – značené vitálne autológne erytrocyty

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia.

Indikácie: dôkaz a určenie miesta krvácania predovšetkým z dolnej a strednej časti tráviacej rúry (polypy, divertikuly, krvácajúci Meckelov divertikul, artériovenózne malformácie, zápaly, nádory)

Po intravenóznom podaní rádiofarmaka dochádza k jeho vychytávaniu bunkami myokardu. Distribúcia rádiofarmaka v myokarde odráža stupeň regionálnej perfúzie srdcového svalu v závislosti od regionálneho prietoku krvi koronárnym riečiskom a od funkčného stavu myokardiálnych buniek. K hromadeniu rádiofarmaka nedochádza v nekrotických alebo jazvovitých oblastiach myokardu. V ischemických oblastiach je akumulácia rádiofarmaka znížená. Vyšetrenie prebieha dvojfázovo, najprv sa vykonáva záťažová a následne pokojová štúdia. Porovnávaním záťažovej a pokojovej štúdie sa vyhodnocuje prítomnosť reverzibilných alebo fixovaných defektov akumulácie rádiofarmaka, ktoré predstavujú ischemické alebo nekrotické ložiská v myokarde, príp. poinfarktové jazvy. Záťažové vyšetrenie môže odkryť doposiaľ latentné poruchy prekrvenia myokardu. Vyšetrenie sa na našom pracovisku obvykle vykonáva ako jednodňový protokol.

Rádiofarmakum99mTc-MIBI – methoxy-isobutyl-isonitril, 99mTc-Tetrofosmin (MYOVIEW®)

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: diagnostika prítomnosti, lokalizácie, rozsahu a závažnosti ischémie, detekcia poinfarktových jaziev myokardu, nejednoznačná interpretácia EKG zmien (napr. pri BĽTR), stratifikácia rizika koronárnej príhody, diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku, stanovenie funkčnej významnosti koronarograficky potvrdenej stenózy koronárnej artérie, monitorovanie efektu terapie a efektu revaskularizácie

Rádiofarmakum vo forme 99mTc – značeného makroagregátu albumínu sa po i.v. podaní zachytí v kapilárach dobre perfundovaných oblastí pľúc, zatiaľ čo do neperfundovaných oblastí sa nedostane. Tie sa na scintigrame pľúc zobrazia ako oblasti s výpadom rádioaktivity. Defekt perfúzie má často tvar zodpovedajúci segmentálnemu alebo lobárnemu členeniu pľúc. Ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej kapilárnej perfúzie a detekciu porúch prietoku krvi pľúcnym riečiskom. Špecifickosť vyšetrenia zvyšuje súčasne vykonaná ventilačná scintigrafia pľúc. Rádiofarmakum ( 81mKr) sa aplikuje inhalačne vo forme inertného plynu pomocou masky, vyšetruje sa v priebehu inhalácie v ľahu na chrbte. Defekt perfúzie bez poruchy ventilácie je typický pre pľúcnu embóliu, defekt perfúzie so súčasnou poruchou ventilácie nesvedčí pre pľúcnu embóliu. Negatívny nález na perfúznej pľúcnej scintigrafii vylučuje pľúcnu embóliu. Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu na chrbte a začína niekoľko minút po i.v. aplikácii rádiofarmaka (99mTc makroagregát albumínu), trvá 15-20 min. Na našom pracovisku vyšetrenie pľúcnej perfúzie realizujeme tomografoickou metódou SPECT ev. SPECT/CT, ktorá významne zvyšuje senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia. Ideálne je vykonať perfúznu scintigrafiu pľúc čo najskôr po vzniku klinických príznakov (do 5 – 7 dní).

Rádiofarmakum99mTc – makroagregát ľudského séroalbumínu, 81mKr – kryptón

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: diagnostika pľúcnej embólie a monitorovanie efektu terapie (posúdenie reperfúzie), diferenciálna diagnostika dyspnoe, predoperačné posúdenie rozsahu postihnutia pľúcnej perfúzie

Zobrazenie distribúcie osteotropného rádiofarmaka v skelete. Osteotropné rádiofarmakum sa vo zvýšenej miere kumuluje v miestach so zvýšeným kostným metabolizmom, v zníženej miere sa hromadí v osteolytických ložiskách. Vyšetrenie má vysokú citlivosť, ale nižšiu špecifickosť. Scintigraficky nie je možné v niektorých prípadoch rozlíšiť etiológiu kostných metabolických zmien, rovnako sa môže zobraziť osteomyelitída a fraktúra alebo metastáza a degeneratívne ložisko v chrbtici. V prípade nejednoznačných ložiskových nálezov dopĺňame cielený SPECT príp. SPECT/CT záznam, ktorý významne zvyšuje senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia a v mnohých prípadoch umožňuje diferenciálnu diagnostiku medzi degeneratívnymi ložiskami a metastázami. Scintigraficky sa však zobrazí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr ako pri rtg vyšetrení, čo má význam najmä vo včasnej detekcii kostných mts. Prvé dve fázy sa snímajú ihneď po aplikácii rádiofarmaka a trvajú do 10 min. Slúžia na posúdenie prekrvenia patologického procesu. 3. kostná fáza sa sníma 2-5 h po aplikácii.

Rádiofarmakum99mTc-MDP – metyléndifosfonát

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: osteomyelitída, avaskulárna nekróza, traumatické kostné zmeny, okultné fraktúry, vertebrogénny algický syndróm, pooperačné kontroly endoprotéz, rozsah a charakter postihnutia kĺbových štruktúr pri reumatických a artrotických ochoreniach, metabolické kostné ochorenia, syndróm týraného dieťaťa – dôkaz viacpočetných kostných fraktúr v rôznych štádiach hojenia, diferenciálna diagnostika nejednoznačných rtg, CT, MRI nálezov, diferenciálna diagnostika bolestí v kostiach, onkologické indikácie ako detekcia kostných metastáz – staging, dif dg bolestí v kostiach pri známom onkologickom ochorení, monitorovanie terapie nádorového ochorenia

Sentinelová lymfatická uzlina je prvá lymfatická uzlina v lymfatickom povodí, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z tumoru. Cieľom lymfoscintigrafie sentinelových lymfatických uzlín je určiť ich počet a lokalizáciu spolu s ich drenážnym povodím a demonštrovať tak lymfatické povodia, ktoré sú potencionálnym miestom lymfogénnych metastáz. Následne sa vykoná operačná biopsia scintigraficky detekovaných sentinelových uzlín a ich histologické vyšetrenie. Ďalší postup je založený na predpoklade, že ak sentinelová lymfatická uzlina neobsahuje metastatické bunky, ďalšie LU v povodí ich nemajú tiež. Následnej lymfadenektómii s možnými peroperačnými a postoperačnými komplikáciami sa teda nemusia podrobiť pacienti s negatívnym histologickým nálezom v sentinelových lymfatických uzlinách. Vyšetrenie sa využíva hlavne na detekciu sentinelových LU pri malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Možné je jeho využitie aj pri karcinóme krčka maternice, karcinóme hrubého čreva, penisu a iných nádorových ochoreniach. Rádioaktívny koloid sa aplikuje intrakutánne do okolia jazvy po extirpácii lézie – pri malígnom melanóme alebo periareolárne – pri tumore prsníka, odkiaľ sú koloidné častice transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. Lokalizácia sentinelových lymfatických uzlín sa označí na pokožku pacienta v chirurgickej polohe, t.j. v polohe, v ktorej bude pacient pri operácii. Operácia sa obvykle vykonáva nasledujúci deň pomocou peroperačnej gamasondy.

Rádiofarmakum99mTc-nanocoll, 99mTc-Sentiscint

Spôsob aplikácie – intradermálne, periareolárne

Indikácie: detekcia a vyznačenie sentinelových lymfatických uzlín s ich následnou peroperačnou deteciou pomocou gamasondy a chirurgickou disekciou

Autológne leukocyty značené rádionuklidmi po intravenóznom podaní rýchlo migrujú z cirkulácie a mohutne sa hromadia v mieste leukocytárnej infiltrácie. Hromadenie značených leukocytov závisí na intenzite chemotaktického podnetu, množstve a type značených leukocytov a hlavných bunkových komponentov, ktoré sú zodpovedné za zápalovú odpoveď. Pacientovi ráno odoberieme väčší objem krvi z ktorej sa za aseptických podmienok separujú a následne označia autológne leukocyty. Po intravenóznom podaní vykonáme statické nahrávky, celotelovú scintigrafiu a podľa potreby na lepšiu lokalizáciu ložiska doplníme SPECT/CT vybranej oblasti.

Rádiofarmakum99mTc-HMPAO značené autológne leukocyty

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: osteomyelitídy v periférnom skelete a lokalizácia muskuloskeletálnych infekcií, diabetická noha, periprotetická infekcia v okolí kĺbových náhrad, lokalizácia a určenie zápalovej aktivity nešpecifických zápalov čreva, M. Croohn, Colitis ulcerosa, horúčky neznámej etiológie

Dynamická scintigrafia obličiek

Je to funkčno-morfologické vyšetrenie obličiek, umožňuje orientačné posúdenie veľkosti, tvaru a lokalizácie obličiek, perfúzie obličiek, posúdenie odtokových parametrov, programom sa vypočíta separovaná funkcia obličiek a hodnota celkovej GF. Sleduje sa dynamická nahrávka kinetiky a distribúcie rádiofarmaka v parenchýme obličiek, jeho intrarenálny transport, vylučovanie do kalichovopanvičkového systému a jeho odtok do ureterov a močového mechúra.

Rádiofarmakum99mTc-DTPA – kyselina diethyléntriaminopentaoctová, 99mTc-MAG3 – merkaptoacetyltriglycin

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: podozrenie na poškodenie parenchýmu obličiek alebo poruchu odtoku, posúdenie a monitorovanie funkcie obličiek, dif dg obštrukčnej a neobštrukčnej hydronefrózy, diagnostika potransplantačných komplikácií obličiek, trombóza renálnej artérie, urinóm, hematóm, lymfokéla, poškodenie transplantovanej obličky imunosupresívnou liečbou

 

Statická scintigrafia obličiek

Rádiofarmakum sa kumuluje a na určitú dobu fixuje v bunkách proximálnych tubulov obličiek v závislosti od ich funkčného stavu, čo umožňuje zobrazenie stavu funkčného parenchýmu obličiek, posúdenie lokalizácie, tvaru a veľkosti obličiek, výpočet separovanej funkcie a detekciu ložiskových lézií.

Rádiofarmakum99mTc-DMSA – kyselina dimerkaptojantárová

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: potvrdenie afunkcie, agenézy obličky, dystopia, ptóza obličky, ren migrans, tvarové anomálie obličiek, hypoplázia obličky, pyelonefritída a refluxná nefropatia, určenie podielu jednotlivých obličiek na celkovej funkcii, zakreslenie obličiek na pokožku pacienta pred plánovanou rádioterapiou, traumatické lézie obličky, určenie funkčného

Rádiofarmakum 99mTc-Nanocoll je fagocytovaný makrofágmi v aktívnej (červenej) kostnej dreni. Za 30 minút po jeho intravenóznom podaní sa vykonáva celotelová scintigrafiu, prípade doplníme SPECT/CT vybranej oblasti, kde predpokladáme patologický ložiskový nález alebo obraz nie je dobre hodnotiteľný z planárnych snímok. Posudzujeme zmeny rozsahu aktívnej kostnej drene: rozšírenie I. – III. stupeň, IV. stupeň centrálny útlm a periférna aktivácia, V. stupeň – úplný útlm, keď nenachádzame aktivitu v kostnej dreni. Ložiskové defekty aktivity v kostnej dreni môžu byť následkom metastáz alebo rozsiahlejšie po externej rádioterapii. Nachádzame ich aj u pacientov s lokalizovaným zápalom. V týchto prípadoch sa scintigrafia kostnej drene indikuje ako doplňujúce vyšetrenie k scintigrafii pomocou značených leukocytov.

Rádiofarmakum99mTc-NANOKOLL – koloid označený technéciom-99m

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: posúdenie rozloženia kostnej drene u hematologických ochorení (periferizácia distribúcie kostnej drene) útlm drene v centrálnom skelete, detekcia ložiskových lézií v kostnej dreni pri primárnej hematologickej malignite alebo metastatickom procese, potvrdenie rozsahu nežiaduceho útlmu kostnej drene po rádioterapii.

Aktivita presynaptických dopamínových transportérov (DaT) v striate sa dá vyhodnotiť pomocou 123I značeného ioflupanu – FP-CIT (DaTSCANT), ktorý sa kumuluje v striate. Hodnotí sa intenzita a symetria vychytávania rádiofarmaka v nc. caudatus a putamen. Hlavnou indikáciou je odlíšenie Parkinsonovej choroby a ochorení skupiny Parkinson plus syndrómu, ktoré majú patologický nález pomocou 123I-ioflupanu (DaTSCAN) od iných foriem parkinsonických syndrómov a esenciálneho tremoru. Vyšetrenie pomáha aj pri odlíšení demencie s Lewiho telieskami pri ktorých je hustota dopaminových transportérov znížená, od Alzheimerovej choroby u ktorej je nález tohto vyšetrenia normálny.

Rádiofarmakum123I-ioflupan – FP-CIT (DaTSCANT)

Spôsob aplikácie: intravenózna injekcia.

Indikácie: diferenciálna diagnostika Parkinsonovej choroby a parkinson plus syndrómu od iných parkinsonských syndrómov a esenciálneho tremoru

Rádioaktívny koloid sa aplikuje do interstícia v distálnych častiach horných alebo dolných končatín, odkiaľ sú koloidné častice transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. To umožňuje zobrazenie lymfatického systému v príslušnej spádovej oblasti. Rádiofarmakum (99mTc-nanocoll) sa aplikuje do interstícia a snímanie sa zahajuje ihneď po aplikácii, podľa potreby sa realizujú ďalšie nahrávky s odstupom času.

Rádiofarmakum99mTc-nanocoll

Spôsob aplikácie: intradermálne

Indikácie: diferenciálna diagnostika opuchov končatín, poruchy pasáže lymfy, dôkaz involúcie lymfatického tkaniva, dôkaz lymfogénnych metastáz

Objednanie pacienta

Objednanie pacienta na vyšetrenie je možné: zaslaním žiadanky poštou, telefonicky, e-mailom, osobne, alebo prostredníctvom online formulára. Po odoslaní formulára budeme pacienta kontaktovať pre dohodnutie termínu.

Upozorňujeme, že pacient musí prísť na vyšetrenie s originálom žiadanky od odosielajúceho lekára.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

GAMMALAB, spol. s r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) používa pri vyšetrení scintigrafickú dvojhlavovú SPECT gamakameru a gamasondu na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny, ktoré sú doplnené o špeciálnu hybridnú kameru SPECT / CT.

Poskytované služby na stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

1.Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov na tomto pracovisku

GAMMALAB, spol. s r.o. Novozámocká cesta 3862/2, Komárno 945 01 36 271 284

Pracovisko na Starohájskej 2, 917 01 Trnava

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby Ing. Jozef Kmeť dpo@prodiagnostic.sk

+421908148822

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie, evidencie pacientov, zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava a výdaj liekov.

4.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pacientov na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1. písm. c) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda na účely splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súlade s nasledujúcimi zákonmi

 1. zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h),
 3. zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 1. zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

GAMMALAB, spol. s r.o., Žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Pacient: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo poisťovne, bydlisko, telefón, diagnóza, krátka epikríza.

6 Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od odosielajúceho lekára a od vás ako dotknutej osoby.

7.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní, zdravotnej poisťovni), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom. Osobné údaje, ktoré vyprodukujeme v rámci diagnostického vyšetrenia poskytujeme nasledujúcim subjektom:

 1. vám ako dotknutej osobe,
 2. odosielajúcemu lekárovi.

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

8.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, Žiadanky o vyšetrenie sa archivujú podľa interných predpisov pracoviska po dobu 10 rokov a natrvalo tvoria elektronickú prílohu výsledku vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia je súčasťou zdravotnej dokumentácie pracoviska, ktorá sa archivuje podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

9.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa, a sprostredkovateľov zabezpečujúcich servis systémov na spracúvanie údajov.

10.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

11.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

12.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,

opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,

vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak: už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,

ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,

obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia;

na prenositeľnosť osobných údajov;

vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;

na to, aby sa na neho/ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;

podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

13.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

14.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním FTPS zabezpečeného prenosu citlivých informácií.

15.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 www.dataprotection.gov.sk +421 2 3231 3220

16.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/Zodpovedná osoba, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.