Perfúzna scintigrafia myokardu záťažová a pokojová metódou gated SPECT 

Po intravenóznom podaní rádiofarmaka dochádza k jeho vychytávaniu bunkami myokardu. Distribúcia rádiofarmaka v myokarde odráža stupeň regionálnej perfúzie srdcového svalu v závislosti od regionálneho prietoku krvi koronárnym riečiskom a od funkčného stavu myokardiálnych buniek. K hromadeniu rádiofarmaka nedochádza v nekrotických alebo jazvovitých oblastiach myokardu. V ischemických oblastiach je akumulácia rádiofarmaka znížená. Vyšetrenie prebieha dvojfázovo, najprv sa vykonáva záťažová a následne pokojová štúdia. Porovnávaním záťažovej a pokojovej štúdie sa vyhodnocuje prítomnosť reverzibilných alebo fixovaných defektov akumulácie rádiofarmaka, ktoré predstavujú ischemické alebo nekrotické ložiská v myokarde, príp. poinfarktové jazvy. Záťažové vyšetrenie môže odkryť doposiaľ latentné poruchy prekrvenia myokardu. Vyšetrenie sa na našom pracovisku obvykle vykonáva ako jednodňový protokol. 

Rádiofarmakum: 99mTc-MIBI - methoxy-isobutyl-isonitril, 99mTc-Tetrofosmin (MYOVIEW®)

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: diagnostika prítomnosti, lokalizácie, rozsahu a závažnosti ischémie, detekcia poinfarktových jaziev myokardu, nejednoznačná interpretácia EKG zmien (napr. pri BĽTR), stratifikácia rizika koronárnej príhody, diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku, stanovenie funkčnej významnosti koronarograficky potvrdenej stenózy koronárnej artérie, monitorovanie efektu terapie a efektu revaskularizácie

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409