Ventilačná a perfúzna scintigrafia pľúc (SPECT)

Rádiofarmakum vo forme 99mTc - značeného makroagregátu albumínu sa po i.v. podaní zachytí v kapilárach dobre perfundovaných oblastí pľúc, zatiaľ čo do neperfundovaných oblastí sa nedostane. Tie sa na scintigrame pľúc zobrazia ako oblasti s výpadom rádioaktivity. Defekt perfúzie má často tvar zodpovedajúci segmentálnemu alebo lobárnemu členeniu pľúc. Ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej kapilárnej perfúzie a detekciu porúch prietoku krvi pľúcnym riečiskom. Špecifickosť vyšetrenia zvyšuje súčasne vykonaná ventilačná scintigrafia pľúc. Rádiofarmakum ( 81mKr) sa aplikuje inhalačne vo forme inertného plynu pomocou masky, vyšetruje sa v priebehu inhalácie v ľahu na chrbte. Defekt perfúzie bez poruchy ventilácie je typický pre pľúcnu embóliu, defekt perfúzie so súčasnou poruchou ventilácie nesvedčí pre pľúcnu embóliu. Negatívny nález na perfúznej pľúcnej scintigrafii vylučuje pľúcnu embóliu. Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu na chrbte a začína niekoľko minút po i.v. aplikácii rádiofarmaka (99mTc makroagregát albumínu), trvá 15-20 min. Na našom pracovisku vyšetrenie pľúcnej perfúzie realizujeme tomografoickou metódou SPECT ev. SPECT/CT, ktorá významne zvyšuje senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia. Ideálne je vykonať perfúznu scintigrafiu pľúc čo najskôr po vzniku klinických príznakov (do 5 - 7 dní).

Rádiofarmakum: 99mTc - makroagregát ľudského séroalbumínu, 81mKr - kryptón

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: diagnostika pľúcnej embólie a monitorovanie efektu terapie (posúdenie reperfúzie), diferenciálna diagnostika dyspnoe, predoperačné posúdenie rozsahu postihnutia pľúcnej perfúzie

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409