Dynamická scintigrafia ezofagu a detekcia gastroezofageálneho refluxu

Po perorálnom podaní tekutiny označenej rádiofarmakom 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová) hodnotíme poruchu motility, prípadnú retenciu a prítomnosť gastroezofageálneho refluxu.

Rádiofarmakum: 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová)

Spôsob aplikácie: Pacient po uložení na vyšetrovacie lôžko má nastavený detektor na oblasť celého ezofagu a žalúdka. Pred prehltnutím označenej tekutiny sa zaháji rýchly dynamický záznam (0,2s/obrázok) pomocou gamakamery a následne pacient prehltne aktívnu tekutinu. Hodnotí sa rýchlosť a plynulosť prehĺtacieho aktu, prípadné poruchy motility, retencia. Pri vyšetrení gastroezofageálneho refluxu sa doplní objem žalúdka a následne sa sníma oblasť pažeráku dynamickým záznamom počas 30 minút (10s/obrázok). Pritom sa snažíme pomocou Valsalvovho manévra alebo zakašlaním zvýšiť vnútrobrušný tlak a tak vyvolať gastoezofageálny reflux.

Indikácie: dôkaz poruchy prehĺtacieho aktu pri rôznych patologických stavoch, kvantitatívne hodnotenie rýchlosti prechodu sústa potravy pažerákom, dôkaz gastroezofageálneho refluxu

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409