Dynamická scintigrafia obličiek

Je to funkčno-morfologické vyšetrenie obličiek, umožňuje orientačné posúdenie veľkosti, tvaru a lokalizácie obličiek, perfúzie obličiek, posúdenie odtokových parametrov, programom sa vypočíta separovaná funkcia obličiek a hodnota celkovej GF. Sleduje sa dynamická nahrávka kinetiky a distribúcie rádiofarmaka v parenchýme obličiek, jeho intrarenálny transport, vylučovanie do kalichovopanvičkového systému a jeho odtok do ureterov a močového mechúra. 

Rádiofarmakum: 99mTc-DTPA - kyselina diethyléntriaminopentaoctová, 99mTc-MAG3 - merkaptoacetyltriglycin

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: podozrenie na poškodenie parenchýmu obličiek alebo poruchu odtoku, posúdenie a monitorovanie funkcie obličiek, dif dg obštrukčnej a neobštrukčnej hydronefrózy, diagnostika potransplantačných komplikácií obličiek, trombóza renálnej artérie, urinóm, hematóm, lymfokéla, poškodenie transplantovanej obličky imunosupresívnou liečbou 

Statická scintigrafia obličiek

Rádiofarmakum sa kumuluje a na určitú dobu fixuje v bunkách proximálnych tubulov obličiek v závislosti od ich funkčného stavu, čo umožňuje zobrazenie stavu funkčného parenchýmu obličiek, posúdenie lokalizácie, tvaru a veľkosti obličiek, výpočet separovanej funkcie a detekciu ložiskových lézií.

Rádiofarmakum: 99mTc-DMSA - kyselina dimerkaptojantárová

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: potvrdenie afunkcie, agenézy obličky, dystopia, ptóza obličky, ren migrans, tvarové anomálie obličiek, hypoplázia obličky, pyelonefritída a refluxná nefropatia, určenie podielu jednotlivých obličiek na celkovej funkcii, zakreslenie obličiek na pokožku pacienta pred plánovanou rádioterapiou, traumatické lézie obličky, určenie funkčného

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409