Scintigrafia kostnej drene - koloidmi

Rádiofarmakum 99mTc-Nanocoll je fagocytovaný makrofágmi v aktívnej (červenej) kostnej dreni. Za 30 minút po jeho intravenóznom podaní sa vykonáva celotelová scintigrafiu, prípade doplníme SPECT/CT vybranej oblasti, kde predpokladáme patologický ložiskový nález alebo obraz nie je dobre hodnotiteľný z planárnych snímok. Posudzujeme zmeny rozsahu aktívnej kostnej drene: rozšírenie I. - III. stupeň, IV. stupeň centrálny útlm a periférna aktivácia, V. stupeň – úplný útlm, keď nenachádzame aktivitu v kostnej dreni. Ložiskové defekty aktivity v kostnej dreni môžu byť následkom metastáz alebo rozsiahlejšie po externej rádioterapii. Nachádzame ich aj u pacientov s lokalizovaným zápalom. V týchto prípadoch sa scintigrafia kostnej drene indikuje ako doplňujúce vyšetrenie k scintigrafii pomocou značených leukocytov.

Rádiofarmakum: 99mTc-NANOKOLL – koloid označený technéciom-99m

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: posúdenie rozloženia kostnej drene u hematologických ochorení (periferizácia distribúcie kostnej drene) útlm drene v centrálnom skelete, detekcia ložiskových lézií v kostnej dreni pri primárnej hematologickej malignite alebo metastatickom procese, potvrdenie rozsahu nežiaduceho útlmu kostnej drene po rádioterapii.

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409