Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT príp. SPECT/CT časti skeletu

Zobrazenie distribúcie osteotropného rádiofarmaka v skelete. Osteotropné rádiofarmakum sa vo zvýšenej miere kumuluje v miestach so zvýšeným kostným metabolizmom, v zníženej miere sa hromadí v osteolytických ložiskách. Vyšetrenie má vysokú citlivosť, ale nižšiu špecifickosť. Scintigraficky nie je možné v niektorých prípadoch rozlíšiť etiológiu kostných metabolických zmien, rovnako sa môže zobraziť osteomyelitída a fraktúra alebo metastáza a degeneratívne ložisko v chrbtici. V prípade nejednoznačných ložiskových nálezov dopĺňame cielený SPECT príp. SPECT/CT záznam, ktorý významne zvyšuje senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia a v mnohých prípadoch umožňuje diferenciálnu diagnostiku medzi degeneratívnymi ložiskami a metastázami. Scintigraficky sa však zobrazí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr ako pri rtg vyšetrení, čo má význam najmä vo včasnej detekcii kostných mts. Prvé dve fázy sa snímajú ihneď po aplikácii rádiofarmaka a trvajú do 10 min. Slúžia na posúdenie prekrvenia patologického procesu. 3. kostná fáza sa sníma 2-5 h po aplikácii.

Rádiofarmakum: 99mTc-MDP - metyléndifosfonát

Spôsob aplikácie: intravenózne 

Indikácie: osteomyelitída, avaskulárna nekróza, traumatické kostné zmeny, okultné fraktúry, vertebrogénny algický syndróm, pooperačné kontroly endoprotéz, rozsah a charakter postihnutia kĺbových štruktúr pri reumatických a artrotických ochoreniach, metabolické kostné ochorenia, syndróm týraného dieťaťa – dôkaz viacpočetných kostných fraktúr v rôznych štádiach hojenia, diferenciálna diagnostika nejednoznačných rtg, CT, MRI nálezov, diferenciálna diagnostika bolestí v kostiach, onkologické indikácie ako detekcia kostných metastáz - staging, dif dg bolestí v kostiach pri známom onkologickom ochorení, monitorovanie terapie nádorového ochorenia

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409